Wzrastające zużycie kruszyw, szczególnie w krajach o dynamicznie rozwijającej się gospodarce i dbałość o ochronę środowiska przyrodniczego powodują, że w wielu rozwiniętych gospodarczo krajach produkuje się kruszywa z surowców alternatywnych wobec nieodnawialnych surowców mineralnych. Podczas gdy średnia wielkość produkcji i zużycia kruszyw naturalnych w Europie wynosi ok. 6 t na mieszkańca, to w rozwijającej się w bardzo szybkim tempie Irlandii wielkość produkcji wynosi prawie 30 t/osobę. W Polsce wskaźnik ten jest dużo niższy i wynosi 4,0– 4,5 t na mieszkańca. Tańszymi i przyjaźniejszy dla środowiska rozwiązaniami są materiały alternatywne do produkcji kruszyw.

Kruszywa sztuczne produkowane są z różnego rodzaju surowców odpadowych, powstających głównie w przemyśle hutniczym, energetycznym i górniczym. Rodzaj surowca ma duży wpływ na parametry wytrzymałościowe otrzymanych kruszyw.
Kruszywa z recyklingu powstają w miejscach prowadzonych prac budowlanych, takich jak: roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, przebudowa dróg itp. Ilość kruszyw, jaka powstaje w danym miejscu, jest stosunkowo niewielka.

Oprócz wyżej wymienionych, na rynku coraz szerzej zazna-cza się grupa kruszyw produkowanych z odpadowego surowca mineralnego, powstającego przy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego i rud. Kruszywa te według poprzednio obowiązujących norm (przed 2004) zaliczano do sztucznych, jednak zgodnie z obowiązującymi normami są to kruszywa naturalne, ponieważ surowiec mineralny, z którego są produkowane, nie został poddany żadnej przeróbce, oprócz mechanicznej. Nie-mniej jednak kruszywa te nie są ujmowane w statystykach dotyczących kruszyw naturalnych ze względu na surowiec, z którego są produkowane.

Produkcja kruszyw alternatywnych z surowców odpadowych i towarzyszących stanowi właściwą realizację podstawowych celów i zasad gospodarki odpadami, którymi są: minimalizacja wielkości odpadów oraz niekorzystnego ich wpływu na środowisko, odzysk zgodny z zasadami ochrony środowiska, unieszkodliwianie pozostałych odpadów (w tym produkcja kruszyw sztucznych).